Adatvédelem

Adatkezelési szabályzat:


1. A Tájékoztató célja és hatálya 

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: "Tájékoztató") célja, hogy meghatározza Sajnovicsné Lang Krisztina ev. (MIM solutiON) (a továbbiakban: "Adatkezelő") által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét. Továbbá biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Ezenfelül jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására. 

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi vele kapcsolatban lévő partnerekkel folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

2. Irányadó jogszabályok

Az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően, bizalmasan kezeljük, csak annak érdekében használjuk fel, hogy a lehető legjobb kiszolgálást kaphassák ügyfeleink. A megadott telefon elérhetőségen ügyfeleinket felhívjuk, kérésre hírlevelet küldünk, amelyről lehetőség van bármikor leiratkozni, és kérhető az adatok törlése a rendszereinkből. Telefonos kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre. 

/Lásd: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezése szerint adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja./ 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: "GDPR")

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: "Infotv.")
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:43§ (a továbbiakban: "Ptk.")
 • 2016.évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: "Pp.")
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: "Eker. tv.");
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: "Grt.").
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.),
 • a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.)
 • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 

3. Az Adatkezelő adatai 

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők: 

A www.mimsolution.hu honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a Sajnovicsné Lang Krisztina ev. (MIM solutiON) (székhelye: 7761 Kozármisleny, Sólyom utca 9., Nyilvántartási száma: 54592940, adószáma: 55851506-1.22) illeti. 

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme 

Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére). 

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét. 

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések: 

I. Közvetítői tevékenység 

A MIM solutiON célja, hogy lehetőséget teremtsen a munkaerőpiacon az aktív és passzív munkavállalóknak arra, hogy állásokra pályázzanak, A munkaadók, mint harmadik, szerződött fél által MIM solutiON közösségi oldalán feladott/publikált álláshirdetésekre a pályázók-, illetve az önéletrajz és kitöltött személyes profiljuk alapján a meghirdetett állásajánlatokra jelentkezzenek. A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Sajnovicsné Lang Krisztina ev. (7761 Kozármisleny, Sólyom utca 9. (MIM solutiON) ny.sz.:54592940 A.sz.:55851806-1-22) Adatkezelési Tájékoztató és a Felhasználási Feltételek szerint a MIM solutiON weboldal és a jogosultsága alá eső, a MIM SolutiON termékhez kapcsolódó technikai felületek, platformok (a továbbiakban: Felület) szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) nyújtása során követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztatót, annak tartalmát a Társaság - tiszteletben tartva a Szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő természetes személyek [álláskeresők, munkavállalók, felhasználók, oldallátogatók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)] magánszféráját - magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen adatkezelési tájékoztató a Felületen a mindenkor elérhető az Adatkezelési Tájékoztató, a Felhasználási Feltételek és a rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az azokban meghatározott rendelkezések és fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók és viszont. 

A Társaság kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a GDPR, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek. 

Jelen Tájékoztató a Felületen folyamatosan elérhető. Az e.v elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági-, technikai- és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja. A Felület böngészése és a Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó a Felület látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás(ok), azok egy része igénybevételével, használatának kezdeményezésével tudomásul veszi, illetve hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a e.v. számára, és elfogadja, hogy a Felület egyes részei látogatásához, egyes Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó azzal, hogy a Felületen jelentkezik és megadja adatait és a Szolgáltatásokat igénybe veszi, úgy nyilatkozik, hogy a magyar munkavállalói közösség, illetve munkaerőpiac aktív résztvevője kíván lenni, tudomásul véve, hogy az általa megosztott információk, adatok, vélemények, egyéb tartalmak, illetve azok jelen Tájékoztatóban meghatározott része a Felhasználók és munkaadók, illetve azok meghatározott része számára elérhetővé válnak. Az e.v. általi adatkezelésre a Felhasználók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása, valamint az e.v. előzetesen meghatározott jogos érdeke alapján, illetve jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor. A Felület céljából adódóan a Felületet és Szolgáltatásainkat csak a 16 életévüket betöltött személyek használhatják, illetve vehetik igénybe. A Felületet és az egyes Szolgáltatásokat a Felhasználó saját álláskeresése céljából használja, veszi igénybe. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel, azokat a Felhasználó köteles naprakészen tartani. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Vállalkozó nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja. Ha csak a jelen Tájékoztató szövegéből kifejezetten más nem következik, munkáltató és/vagy hirdető alatt a munkaerőt kereső munkáltatókat, munkaerő-közvetítőket és hirdetőket is érteni kell. A jelen Tájékoztatóban a jelentkezésen/pályázaton az egyes álláshirdetésekre jelentkezések során a Felhasználó által megadott valamennyi adatot érteni kell a csatolt önéletrajzzal, motivációs levéllel és egyéb dokumentumokkal és azok tartalmával együtt. A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a Felület bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik. Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy a vállalkozás, akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja. A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. A Vállalkozó ADATAI: Postacím, székhely: 7761 Kozármisleny, Sólyom utca 9. Telefon: +36 (30) 799-9741 honlapcím:www.mimsolution.hu E-mail: info@mimsolution.hu. 

A Felhasználó hozzájárulása alapján a Vállalkozó, illetve a külső szolgáltatók útján kerül sor a felhasználó való(di)ságának ellenőrzésére, valamint LinkedIn, Facebook és Google felhasználói fiók útján megvalósuló jelentkezés esetén. Facebook, LinkedIn és Google alkalmazással való jelentkezés esetén a regisztráció közben a Facebook Inc., és a Google Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Vállalkozó felé a Facebook Inc., a Google Inc. és a LinkedIn Corporation adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. 

A kezelt adatok köre a jelentkezéshez elengedhetetlen adatok: név, e-mail cím, legmagasabb iskolai végzettség, nyelvismeret, szakterület, szakmai tapasztalat időtartama, lakóhely, leendő munkahely maximális távolsága a lakóhelytől kilométerben, munkakör, fizetési igény, szakmai erősségek. Közösségi oldal használatával történő jelentkezés esetén: Facebook ID/Google ID/LinkedIn ID. 

Az önéletrajzot, jelentkezési lapokat a Vállalkozó a Megbízóval kötött szerződés lejárta után törli a használt rendszerekből. 

Az álláshirdetésre jelentkezéssel egy időben megkezdett/elvégzett jelentkezés esetén a fentieken túlmenően megadott/-ható további adatok: önéletrajz, fényképek és ezek teljes tartalma, kísérőlevél szövege, készségeket leíró adatok, közösségi oldalon elérhető felhasználói profil (Facebook, LinkedIn, Google). Az adatkezelés célja Felhasználói (munkavállalói) jelentkezés, a Felhasználó azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel/- tartás, a Felület alapvető és egyes funkcióinak elérhetővé tétele, az egyes Szolgáltatások testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele. Továbbá a keresés, szűrés a Vállalkozó részéről a Felhasználók között a munkáltatók/hirdetők által megadott preferenciáknak megfelelően, a Felhasználók megkeresése/értesítése/tájékoztatása álláslehetőségekről, a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a Felhasználók nyilvántartása, állásajánlatok célzott megjelenítése, keresési szolgáltatás minőségének biztosítása, álláshirdetésre jelentkezés biztosítása. 

Előzetes külön hozzájárulások hiányának esetén továbbá: munkáltatók/hirdetők részére (munkaerő-közvetítés, jelöltajánló szolgáltatás), Felhasználók számára a Szolgáltatás minőségének biztosítása, javítása, valamint az esetleges panaszok kezelése érdekében. Az adatkezelés időtartama hitelesítés hiányában 6 teljes napig (144 óra); az E-mail cím hitelesítése esetén a Felhasználó profiljában történő utolsó aktivitásától (pl: a Felület utolsó használatától, illetve az utolsó állásjelentkezéstől) számított 24 hónapig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig terjed, ideértve azt az esetet is, amikor a Felhasználó a regisztrációját megszünteti. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők (adattovábbítás). Az önéletrajzon túlmenően megadható adatok: név, cím, e-mail cím, születési adatok, nem, telefonszám, anyanyelv, korábbi és jelenlegi munkahely és munkavégzés adatai (szakmai tapasztalat, betöltött pozíció, üzleti ágazat, foglalkozási terület, beosztás, feladatkörök, munkakezdés és kilépés időpontja), végzettségi, képzési adatok (képzés szintje, végzettség neve, intézmény neve, ország). Továbbá nyelvismeret, számítástechnikai ismeretek, álláskeresési-, munkahelyi preferenciák (munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés helye, keresett pozíció, foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, bérigény, igényelt juttatások, külföldi munkavégzés érdekli-e), vezetői engedély típusa, referencia (nyilatkozó neve, referencia szövege), szakmai erősségek, személyiségi jegyek, készségeket leíró adatok. 

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 3 év, kivéve ha, folyamatos megbízásos szerződés esetén, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk. 

II. Szolgáltatás megrendelése 

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulás; a megrendelést követően: törvényi kötelezettség teljesítése. 

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, telephely (szállítási cím). 

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag elvégzése, átadása, felmerülő technikai problémák megoldása, a probléma-elhárítás, illetve az esetleges kézbesítése esetén a szolgáltatás hatékonysága céljából. 

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése. 

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 3 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya/számlaszám adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk. Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt szolgáltatás átvételéig: a szolgáltatás teljesítésének ellehetetlenülése; az elérhetőség megadásának elmaradása esetén az esetleges fizikai termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére. A teljesítést követően csupán a bankszámla/számlaszám adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, telephely, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetők a megjelölt időpontig. 

5. Személyes konzultáció, jelentkezés, elbírálás 

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulás. 

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám.

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a személyes konzultációra jelentkező alkalmasságának megállapítása; a telefonszám időpont, illetve adategyeztetés céljából szükséges. 

Adattovábbítás: Sajnovicsné Lang Krisztina (7761 Kozármisleny, Sólyom utca 9.) részére, ügyfélkezelés, kérdések megválaszolása, szolgáltatási feladatok elvégzése céljából. 

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése. 

Az adatok törlésének határideje: sikeres kiválasztás esetén az adatok megadását követő 3 év, elutasítás esetén az adatokat haladéktalanul töröljük. 

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a kiválasztás, és így a személyes konzultáció ellehetetlenülése. 

6. Analitika és sütik 

A sütik/cookiek egy olyan kis adatcsomagot jelentenek, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Ez ma már rengeteg honlap működéséhez elengedhetetlen technológia, amit minden böngésző támogat. Ezek segítségével lehet például bejelentkezni egy oldalra, vagy személyre szabott információt elérni az interneten. 

A www.mimsolution.hu oldal, a minél jobb működése érdekében sütiket használ. Ezt a számítógépéről illetve használt böngészőjéből bármikor törölheti. A különböző böngészők sütijeit a következő oldalakon tudja törölni: Google Chrome, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer. 

Amennyiben nem fogadja el a sütiket, nem tudjuk garantálni az oldal megfelelő működését. Amennyiben az "Elfogadom" gombra kattint, elfogadja a sütik használatát. 

A sütik képesek statisztikai adatokat is nyújtani a honlapok üzemeltetőinek. Ezek az adatokat információt tartalmazhatnak az érdeklődési köreiről, demográfiai adatairól. 

Amennyiben ezt engedélyezi, úgy ezeket az adatokat arra használja fel, hogy minél inkább az érdeklődéseknek megfelelő tartalmat készítsen, jobban megértse az olvasókat, illetve remarketing tevékenységgel kiegészítve tovább maradjon az olvasók szeme előtt. Így a korábbi látogatóknak, vagy a hasonló érdeklődési körrel rendelkezőknek különböző Google illetve Facebook hirdetéseket jeleníthet meg. 

Ezen adatok alapján nem lehet személyesen beazonosítani Önt. Csupán arra szolgálnak többek között, hogy meg lehessen nézni, hogy pl. egy adott cikk olvasásával átlagosan hány percet töltenek az emberek, melyik városból van a legtöbb olvasója a blognak, vagy mely korcsoport számára vonzó a honlap. 

Az ilyen jellegű adatgyűjtésre a Google Analytics és Facebook pixart használja az oldal. Minden analitikus adatgyűjtés alól ki lehet jelentkezni a következő helyeken: Google, Facebook.

Amennyiben az "Elfogadom" gombra kattint, elfogadja a sütik használatát. 

7. Más honlapról származó beágyazott tartalmak: 

A www.mimsolution.hu honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. 

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket, vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak. Ezen oldalak adat- és információvédelmi szabályaiért, gyakorlataiért Sajnovicsné Lang Krisztina ev. (MIM solutiON) nem vállal felelősséget. 

Amennyiben tudomásunkra jut, hogy a külső honlap sérti a hatályos jogszabályokat, káros magatartást végez, azonnali hatállyal eltávolítjuk oldalunkról a linkeket. 

8. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek 

Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a fentebb megadott elérhetőségeken. 

Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja. 

A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja. 

A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

 • A rá vonatkozó személyes adatok;
 • az adatkezelés célja(i);
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 • az adatok tárolásának időtartama;
 • a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 • a kezelt adatok forrása;
 • profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
 • a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása. 

A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől. 

Adatkezelő minden további példányért oldalanként 300,- Ft-os adminisztrációs díjat kér. Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap. A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését. 

A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat: 

Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre: 

 • az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;
 • az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;
 • a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell. 

Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is: 

 • Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;
 • a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • közérdekből;
 • archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére. 

Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik: 

 • az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
 • az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
 • Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:
 • Az érintett ehhez hozzájárul;
 • jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 • más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 • közérdek érvényesítéséhez szükséges. 

A visszavonáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelőnek adott hozzájárulását - írásban - bármikor visszavonni. Ilyen igény esetén az Adatkezelő haladéktalanul és véglegesen törli mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti. 

Az adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult az Adatkezelő által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt, számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik adatkezelő részére. A kérést Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható e jogosultság, ha: 

 • az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;
 • az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
 • alkalmazását jogszabály engedélyezi;
 • szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez. 

9. Kapcsolatfelvétel 

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli. 

10. Az adatok tárolásának módja, biztosítása 

Adatkezelő az általa kezelt adatokat - mind papír, mind elektronikus formában - a székhelyén őrzi.

Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok: 

 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
 • hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
 • az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
 • illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).
 • Az adatok védelme kiterjed különösen:
 • a jogosulatlan hozzáférésre;
 • megváltoztatásra;
 • továbbításra;
 • törlésre;
 • nyilvánosságra hozatalra;
 • véletlen sérülésre;
 • véletlen megsemmisülésre;
 • illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi). 

Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy: 

 • az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
 • csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
 • az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen. 

Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz. 

Az Adatkezelő felé interneten keresztül - bármely formában - továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát. 

11. Eljárási szabályok 

Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről. 

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt. 

Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha: 

 • az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
 • a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 • a kérelem túlzó. 

Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 300,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.

Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra. 

Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha: 

 • az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;
 • az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét. 

12. Kártérítés 

Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek. 

Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be. 

Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek. 

13. Jogorvoslat

Ha bármilyen kifogásolható dolgot észlel, kérjük, először felénk jelezze a info@mimsolution.hu címen. 

Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391- 1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu. 

14. Hatósági együttműködés 

Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat. 

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.